Mua Sản phẩm này bạn có 1.400 điểm thưởng (140.000)

Cốm vi sinh Probeeotics

Kiếm 1.400 điểm
140.000

01 gói chứa:
+ Keo ong (Ý): ………………………. 2.5mg
+ Lactobacillus sprogennes: …… 3.10 CFU
+ Bacillus subtilis: …………………. 3.10 CFU
+ Bacillus clausii: …………………. 3.10 CFU
+ Lactobacillus acidophilus: ….. 10 CFU
+ Saccharomyces cerevisae: … 10 CFU
+ Inulin: ………………………………  500mg
+ Calci lactate (Hà Lan): ……….  100mg