Mua Sản phẩm này bạn có 1.500 điểm thưởng (150.000)

Dầu gội thảo dược Yaocare Medic

Kiếm 1.500 điểm
150.000

  • FluidipureTM 8G (Hexylene Glycol & Capryloyl Glycine & Xylitylyglucoside)
  • Xylishine (Xylitylglucoside – anhydroxylitol – MaltitolXylitol – Pevetia canaliculta extract)
  • Dịch chiết Bồ kết (Gleditsia sinensis extract)
  • Dịch chiết Cỏ Mần trầu (Eleusine indica extract)
  • Dịch chiết Hương nhu (Ocimum gratissium extract)
  • Menthol, Ethanol, nước tinh khiết