Mua Sản phẩm này bạn có 1.250 điểm thưởng (125.000)

Nước súc miệng họng Yaocare medic

Kiếm 1.250 điểm
125.000

Tinh dầu Trầu không (Piper betle oil),

Tinh dầu Đinh hương (Clove essential oil)

Saccharin sodium, Sodium fluoride (0,05%),

Sucralose, Mannitol, Menthol, Cremophor RH 40

Chlorhexidine gluconate (0,12%), Nước tinh khiết (Purified water).