Nước súc miệng họng Yaocare medic

125.000

Tinh dầu Trầu không (Piper betle oil),

Tinh dầu Đinh hương (Clove essential oil)

Saccharin sodium, Sodium fluoride (0,05%),

Sucralose, Mannitol, Menthol, Cremophor RH 40

Chlorhexidine gluconate (0,12%), Nước tinh khiết (Purified water).